AVALEHT        MÕÕTMISED       NÕUSTAMINE       KOOLITUSED       ALUSAKTID        JUHENDID       SÕNASTIK       KONTAKT
 
 
                   
MÕÕTMISED
 

1. Diagnostiliste röntgenseadmete kvaliteedimõõdistamine
(EAK akrediteering L284 vastavalt katselabori standardile EVS-EN ISO/IEC 17025:2017)

See hõlmab intra- ja ekstraoraalsete hambaröntgenseadmete, tavaradiograafide, mammograafide, läbivalgustussüsteemide, angiograafide ja kompuutertomograafide heakskiidu- ja toimimiskatseid vastavalt tervise- ja tööministri määrusele nr 71 (19.12.2018) „Meditsiinikiirituse protseduuride kiirgusohutusnõuded, meditsiinikiirituse protseduuride kliinilise auditi nõuded ning diagnostilised referentsväärtused ja nende määramise nõuded“ ja selles viidatud  Euroopa Komisjoni kiirguskaitse juhendile meditsiinikiiritusseadmete kvaliteedikriteeriumide kohta (CEC, Radiation Protection 162, 2012 (RP162)).

Määratlused (põhinevad määrusel nr 65 ja kiirgustegevusloa tüüptingimustel):
Meditsiinikiiritusseade - meditsiiniradioloogia protseduuridel kasutatav ioniseerivat kiirgust emiteeriv või registreeriv seade
Heakskiidukatsed - enne meditsiinikiiritusseadme professionaalse kasutamise alustamist ja pärast iga seadme põhjalikku remonti (nt röntgentoru vahetus) või ümberpaigaldust teostatavad katsed
Toimimiskatsed -  regulaarsed meditsiinikiiritusseadme kvaliteedikontrolli katsed; üldjuhul tulenevalt kiirgustegevusloa tingimustest iga 2 aasta tagant (erandjuhul intraoraalsete hambaröntgenseadmete puhul 3 aasta tagant)
Kvaliteedikontroll, kvaliteedimõõdistamine – heakskiidu- ja toimimiskatsed, mida teostatakse radioloogia kvaliteedijuhtimissüsteemi raames

2. Ruumide kiirgusseire mõõtmised ja kiirgusohutushinnangu koostamine kiirgusseaduse §70 lg 1 p 5 ja p 5-1 nõuete täitmiseks kiirgustegevusloa taotlemisel, sh elaniku ja kiirgustöötaja isikudoosi piirangute arvutamine, ja hiljem kiirgustegevusloa tingimuste täitmisel.
Kiirgustöötajate isikudooside seiret Radexpert OÜ katselabor ei teosta, seda seiret aitab korraldada Keskkonnaameti kiirgusosakonna TLD-labor (EAK akrediteering L175).

3. Isikukaitsevahendite (kaitsepõlled, kaitsekraed jmt) kvaliteedikontroll, sh vajaduse korral pliiekvivalendi mõõtmine


TELLIMUSE ESITAMINE
Kvaliteedimõõdistamise teenuse tellimiseks palume saata tellimiskiri e-postiga (info@radexpert.eu ), milles on märgitud telliva asutuse nimi, kontaktisiku nimi ja kontakttelefon, mõõdetava(te) seadme(te) nimetus(ed) (nt intraoraalne hambaröntgenseade), tootja ja mudel.
Kiirgusohutushinnangu tellimisel palume eelnevalt saata e-postiga (info@radexpert.eu ) lisaks ruumiplaan (röntgenseadmega ruumi ja seda vahetult ümbritsevate ruumide kohta).


TEENUSTE HINNAD
Intraoraalse hambaröntgenseadme kvaliteedimõõdistamise hind on 260 eurot. Muude röntgenseadmete korral küsige hinnapakkumist, mis sõltub kiirgusseadme konfiguratsioonist. Kiirgusohutushinnang ühe röntgenseadme korral 320 eurot, koos seadme kvaliteedimõõdistamisega tellides küsige soodushinda.
Eelnimetatud hinnad on toodud koos käibemaksuga.


KONFIDENTSIAALSUS
Laboritegevuste sooritamisel omandatud või loodud teavet käsitletakse konfidentsiaalsena. Erandina võimaldatakse juurdepääs katsetega seotud teabele akrediteerimisasutuse assessoritele, kusjuures akrediteerimisasutus tagab sõlmitava lepingu raames järelevalve käigus saadud teabe konfidentsiaalsuse hoidmise.

Kontakt: info@radexpert.eu

Telefon: 5234131