Diagnostiliste röntgenseadmete kvaliteedimõõdistamine

Meie peamiseks tegevusvaldkonnaks on inimtervishoius ja veterinaarias kasutatavate röntgenseadmete kvaliteedikontroll (ehk heakskiidu- ja toimimiskatsed). Milleks see on vajalik?

Iga röntgenseade kiirgab ioniseerivat kiirgust, mis on elusorganismidele potentsiaalselt ohtlik. Ohtlikkuse aste sõltub kiirgushulgast, mis inimesele või loomale pildi tegemiseks peale lastakse. Korraliku, hea kvaliteediga diagnostilise pildi saamiseks on vajalik teatud hulk kiirgust. On olemas hea rahvusvaheline tava diagnostiliste ülesvõtete dooside ja muude näitajate kohta, millega röntgenaparaat peab olema suuteline kvaliteetse pildi valmis tegema. Meie oma katsetes mõõdamegi neid näitajaid ja võrdleme lubatud nivoodega. Näiteks mõõdame muuhulgas röntgentorust lähtuva kiirguse läbitungivõimet, kiirgus- ja valgusvälja ühilduvust, pildiretseptori lahutusvõimet jne. Meie mõõtmistulemuste põhjal teeb Keskkonnaamet otsuse, kas anda selle röntgenseadme jaoks kiirgustegevusluba või mitte. Kvaliteedinõuete aluseks on kiirgusseadus, tervise- ja tööministri määrus nr 71 (19.12.2018) „Meditsiinikiirituse protseduuride kiirgusohutusnõuded, meditsiinikiirituse protseduuride kliinilise auditi nõuded ning diagnostilised referentsväärtused ja nende määramise nõuded“ ning selles viidatud  Euroopa Komisjoni kiirgusohutuse juhend meditsiinikiiritusseadmete kvaliteedikriteeriumide kohta (CEC, Radiation Protection 162, 2012 (RP162)).

Mõõtmistulemuste hindamisel, et teha kindlaks seadme vastavus/mittevastavus kvaliteedikriteeriumidele, on määravaks mõõtetulemuse arvväärtus (arvestades laiendmõõtemääramatust ainult selle väärtuse ümardamisel) võrreldes kvaliteedikriteeriumi arvväärtusega. Selline otsustusreegel vastab Keskkonnaameti nõuetele.

Oma katsetega suudame me katta praktiliselt kõik meditsiinis kasutatavad röntgenseadmed: intraoraalsed ja ekstraoraalsed hambaröntgenseadmed, tavaradiograafid, mammograafid, läbivalgustussüsteemid, angiograafid ja kompuutertomograafid.

Selleks, et meie katsete tulemused oleksid võimalikult objektiivsed ja jälgitavad, oleme lasknud oma katselabori akrediteerida Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt (EAK akrediteering L284 vastavalt katselaborite standardile EVS-EN ISO/IEC 17025:2017). Selle akrediteeringuga käivad kaasas igaaastased EAK assessorite kordusvisiidid, et jälgida pidevalt meie kvaliteedisüsteemi toimimist ja katselabori erapooletust.

Ruumide kiirgusseire ja kiirgusohutushinnangud

Lisaks röntgenseadmete kvaliteedikontrollile teeme ka röntgenseadmetega ruumide kiirgusseiret ja kiirgusohutushinnanguid kiirgusseaduse §70 lg 1 p 5 ja p 5-1 nõuete täitmiseks kiirgustegevusloa taotlemisel, sh elaniku ja kiirgustöötaja isikudoosi piirangute arvutamine, ja hiljem kiirgustegevusloa tingimuste täitmisel.

Kiirgustöötajate isikudooside seiret Radexpert OÜ katselabor ei teosta, seda seiret aitab korraldada Keskkonnaameti kiirgusosakonna akrediteeritud TLD-labor.

Vajaduse korral teeme ka Isikukaitsevahendite (kaitsepõlled, kaitsekraed jmt) kvaliteedikontrolli, sh vajaduse korral pliiekvivalendi mõõtmisi.

TELLIMUSE ESITAMINE

Kvaliteedimõõdistamise teenuse tellimiseks palume saata tellimiskiri e-postiga (info@radexpert.eu), milles on märgitud telliva asutuse nimi, kontaktisiku nimi ja kontakttelefon, mõõdetava(te) seadme(te) nimetus(ed) (nt intraoraalne hambaröntgenseade), tootja ja mudel.

Kiirgusohutushinnangu tellimisel palume eelnevalt saata e-postiga (info@radexpert.eu) lisaks ruumiplaan (röntgenseadmega ruumi ja seda vahetult ümbritsevate ruumide kohta).

TEENUSTE HINNAD

Intraoraalse hambaröntgenseadme kvaliteedimõõdistamise hind on 286 eurot. Muude röntgenseadmete korral küsige hinnapakkumist, mis sõltub kiirgusseadme konfiguratsioonist. Kiirgusohutushinnang ühe röntgenseadme korral 352 eurot, koos seadme kvaliteedimõõdistamisega tellides küsige soodushinda.

Eelnimetatud hinnad on toodud koos käibemaksuga.

Usaldanud üle 150 kliendi üle Eesti